Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łapanów – Etap II

Gmina Łapanów wychodząc naprzeciw stale rosnącemu popytowi na usługi cyfrowe podjęła kolejne działania mające na celu dotarcie do jak najszerszej liczby osób wykluczonych cyfrowo poprzez pozyskanie dodatkowych środków. Złożony przez Gminę Łapanów wniosek znalazł się na liście rankingowej w I Naborze 2013 roku dla Działania 8.3 PO IG. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności co skutkować będzie wyrównaniem szans w dostępie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji. To szczególnie atrakcyjna forma wsparcia, ponieważ pozyskane dofinansowanie pokrywa koszty inwestycji w stu procentach.

lapanow1Obecnie Gmina Łapanów jest w trakcie realizacji projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łapanów – Etap II" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Realizacja projektu potrwa do końca grudnia 2015 roku, a po tym okresie utrzymanie trwałości projektu przez kolejnie 5 lat przejmie gmina.

Realizowany przez samorząd projekt jest bardzo ważny, zwłaszcza, że w przyszłości przyniesie wszystkim olbrzymie korzyści. Są one widoczne szczególnie u dzieci i młodzieży – bez tej inicjatywy wiele z nich nigdy nie miałoby dostępu do Internetu i nowoczesnych technik informatycznych.

Jeszcze w maju 2014 roku rozpoczną się stacjonarne szkolenia dla beneficjentów indywidualnych i jednostek podległych objętych projektem oraz rozpocznie się instalacja usługi dostępu do Internetu. Dodatkowo dla osób które chcą dowiedzieć się więcej na temat projektu, powstanie strona internetowa. Strona ta dostarczać będzie nie tylko informacji o samym projekcie ale również zawierać będzie praktyczne porady dla uczestników projektu oraz zapewnia kanał komunikacji pomiędzy uczestnikiem projektu, a jego realizatorem. Adres strony dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Łapanów.

Kolejne 33 rodzin oraz 11 jednostek sektora publicznego otrzyma sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci. To efekt projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łapanów – Etap II", realizowanego przez gminę Łapanów.
W październiku 2013 roku władze gminy podpisały umowę z instytucją wdrażającą projekty europejskie na dofinansowanie tego zadania. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Rodziny uczestniczące w projekcie zostały wyłonione według ściśle określonych kryteriów. Pod uwagę brano: dochód na członka rodziny, korzystanie z systemu opieki społecznej oraz stypendiów socjalnych. W porównaniu z poprzednim projektem poszerzono grupę docelową o dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce. W przypadku osób niepełnosprawnych dochody nie były istotne. Beneficjenci ostateczni projektu zostali wybrani zgodnie z kryteriami zawartymi w "Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013". Pełna informacja o naborze wraz z formularzem zgłoszenia były dostępne w Urzędzie Gminy Łapanów.

Uczestnictwo w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łapanów – Etap II" jest bezpłatne. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudziń 2015 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.


Całkowita wartość projektu wynosi 795.815,00 zł, Projekt w całości finansowany jest w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" Oś Priorytetowej: "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Copyright © 2014 fiberlink. Wszystkie prawa zastrzeżone