Cele główne projektu:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łapanów poprzez:

 • zapewnienie dostępu do internetu dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej – 33 gospodarstw domowych,
 • wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych,
 • zwiększenie dostępności rynku pracy i edukacji wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych,
 • zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.
 • w ramach projektu dodatkowo uruchomione zostały  na terenie Gminy Łapanów 4 punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie WiFi tworzące bezprzewodowy system telekomunikacyjny wraz z usługami dodatkowymi. Punkty dostępowe zainstalowane są  w jednostkach organizacyjnych należących do Gminy Łapanów.
  Jednostki sektora publicznego wyposażone w punkty bezprzewodowego Internetu.
  1.    Centrum Kultury Gminy Łapanów 32-740 Łapanów 10.
  2.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60.
  3.    Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Kasprowicza, Publiczne Gimnazjum w Sobolowie, Sobolów 100.
  4.    Zespół Szkół w Tarnawie 32-741 Tarnawa 119.
 • doposażenie w sprzęt komputerowy 11 jednostek sektora publicznego.

 

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie dostępu do Internetu uprawnionym mieszkańcom - 33 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych Beneficjentowi;
 • Zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej;
 • Podnoszenie umiejętności korzystania z Internetu;
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych;
 • Ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach;
 • Walka z marazmem społecznym wynikającym z wykluczenia społecznego z powodów materialnych;
 • Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych;
 • Uruchomienie na terenie Gminy Łapanów 4 punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie WiFi.

Copyright © 2014 fiberlink. Wszystkie prawa zastrzeżone